Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej


Regulamin 2023
Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej

10.55 lub 21.1 km
Dystans wybierasz podczas biegu!

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

1 lipca 2023 roku (sobota), Koszalin, plac Gościńcowy pomiędzy sanktuarium i wieżą widokową w okolicach szczytu Góry Chełmskiej – Krzyżanka (136,2 m.n.p.m.)

5. PROGRAM

9:00 - 10:30 - biuro zawodów
11:00 - start biegu
ok. 14:30 – wręczenie wyróżnień i nagród (może zostać przesunięte w czasie)

6. DAROWIZNY

Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej jest realizowany m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia "SFX".

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia "SFX" mogą być odliczone od dochodu podczas składania rocznego zeznania podatkowego.

0 TERMIN - 40 zł - do 9 kwietnia 2023 r.

I TERMIN - 50 zł - od 10 do 30 kwietnia 2023 r.

II TERMIN - 60 zł - od 1 maja do 1 lipca 2023 r.

koszulka biegowa +25 zł [gwarancja rozmiaru / dostępności do 11 czerwca]

Darowiznę należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia”.

W przypadku rezygnacji / braku możliwości udziału w wydarzeniu, bez względu na jego przyczyny, darowizna nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika, przeniesieniu na inne wydarzenie.

7. ZAPEWNIAMY

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu,
- napój na mecie,
- punkt z wodą w okolicy startu / mety,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

Dodatkowe punkty z wodą pojawią się w okolicach 3 kilometra i 6.5 kilometra okrążenia. Do dyspozycji oddamy więc 3 punkty "odświeżania" na każdym okrążeniu.

8. NAGRODY

10,55 km (ćwierćmaraton)

- okolicznościowy, odlewany medal na mecie,
- puchar / trofeum za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn

21.1 km (półmaraton)

- okolicznościowy, odlewany medal na mecie,
- puchar / trofeum za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn

9. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne (do 29 czerwca): GPPT.pl/zapisy

Informacja o zapisanej osobie pojawi się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Odbiór numerów startowych i pakietów uczestnika w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił się na placu dziedzińcowym (pomiędzy wieżą widokową, a Sanktuarium) od godz. 9:00.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

12. ZASADY RYWALIZACJI

Limit czasu wynosi 240 minut (4 godziny) na ukończenie biegu .

Dodatkowy limit czasu dla dystansu 21,1 km na ukończenie I okrążenia wynosi 110 minut. Uczestnicy, którzy zmieszczą się w limicie 110 minut dla pierwszego okrążenia mogą kontynuować bieg na II okrążeniu. Przekroczenie tego limitu oznacza klasyfikację na dystansie 10,55 km.

Po pokonaniu I okrążenia (10,55 km) można zakończyć bieg.
Informację o zakończeniu rywalizacji po I okrążeniu zgłoś w ciągu 5 minut po przekroczeniu linii mety, do punktu pomiaru czasu (przy starcie / mecie).

Brak zgłoszenia zakończenia biegu w ciągu 5 minut po ukończeniu I okrążenia i/lub rozpoczęcie II okrążenia oznacza udział w biegu dłuższym i klasyfikację dystansie (21,1 km). Nie ma możliwości późniejszej zmiany przyporządkowania do klasyfikacji na krótszym dystansie, bez względu na to czy zostanie ukończone II okrążenie.

12. TRASA BIEGU

Dystans 10.55 km = 1 pętla
Dystans 21.1 km = 2 pętle

Pętla o długości ok. 10,55 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 300m (czyli suma przewyższeń to 600 metrów).

Łączne przewyższenie to ok. +/- 600 m na całym dystansie (różnica pokonywanych wysokości, czyli suma przewyższeń to 1200 metrów).

13. KLASYFIKACJA

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

14. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

16. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOM