Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej i Kurs na Chełmską


Regulamin
6. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej
11. Kurs na Chełmską

Przedstawiamy Wam nasz regulamin biegu Kurs na Chełmską 2022 wraz z 6. Górskim Półmaratonem Pętli Tatrzańskiej.
Do wyboru oferujemy Wam dwa dystanse biegów - 10.5 (ćwierćmaraton) oraz 21.1 km (półmaraton).

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Sport, rekreacja i wolontariat „SFX”
Nadleśnictwo Karnieszewice
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Centrum Informacji Lasów Państwowych

4. TERMIN I MIEJSCE

2 lipca 2022 roku (sobota), Koszalin, plac Gościńcowy pomiędzy sanktuarium i wieżą widokową w okolicach szczytu Góry Chełmskiej – Krzyżanka (136,2 m.n.p.m.)

5. PROGRAM

9:00 - 10:30 - biuro zawodów
10:30 - start biegu na dystansie 10.55 km (ćwierćmaraton)
11:00 - start biegu na dystansie 21.1 km (półmaraton)
12:30 – wręczenie wyróżnień w ćwierćmaratonie (może zostać przesunięte w czasie)
14:30 – wręczenie wyróżnień w półmaratonie (może zostać przesunięte w czasie)

6. DAROWIZNY

Kurs na Chełmską i Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej są realizowane m.in. z Waszych darowizn. Darowizny przeznaczone są na działania statutowe Stowarzyszenia "SFX".

Wszystkie darowizny przekazane na rzecz naszego Stowarzyszenia "SFX" mogą być odliczone od dochodu podczas składania rocznego zeznania podatkowego.

I TERMIN - 50 zł - do 9 maja 2022 r.
(MEDAL + KOSZULKA BIEGOWA za ukończenie biegu)

II TERMIN - 60 zł - od 10 maja do 12 czerwca 2022 r.
(MEDAL + KOSZULKA BIEGOWA za ukończenie biegu)

III TERMIN - 60 zł - od 13 czerwca do 2 lipca 2022 r.
(MEDAL za ukończenie biegu)

Darowiznę należy wnosić na konto bankowe:
Stowarzyszenie „SFX”, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin,
Pekao S.A. I o/Koszalin 52 1240 1428 1111 0010 4137 6817,
z dopiskiem „Darowizna GPPT 2022, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia”.

W przypadku rezygnacji ze startu, bez względu na jej przyczyny, darowizna nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.

7. ZAPEWNIAMY

- numer startowy z agrafkami,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu,
- napój na mecie,
- punkt z wodą w okolicy startu / mety,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin (www.grpckkoszalin.pl).

Dodatkowe punkty z wodą pojawią się w okolicach 3 kilometra i 6.5 kilometra okrążenia. Do dyspozycji oddamy więc 3 punkty "odświeżania" na każdym okrążeniu.

8. NAGRODY

Kurs na Chełmską 2022 na dystansie 10.5 km (ćwierćmaraton)

- okolicznościowy, odlewany medal na mecie (dedykowany dla 10.5 km),
- okolicznościowa koszulka biegowa na mecie,
- puchar / trofeum za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn

6. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej na dystansie 21.1 km (półmaraton)

- okolicznościowy, odlewany medal na mecie (dedykowany dla 21.1 km),
- okolicznościowa koszulka biegowa na mecie,
- puchar / trofeum za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn

9. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie do 18 roku życia mogą zostać dopuszczone do startu na dystansie krótszym - za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Zawodnicy biorący udział w biegu są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. ZGŁOSZENIA

Limit liczby uczestników na dystansie 10.5 km: 150 osób
Limit liczby uczestników na dystansie 21.1 km: 150 osób

Zgłoszenia elektroniczne (do 30 czerwca): GPPT.pl/zapisy

Informacja o zapisanej osobie pojawi się na listach startowych niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Odbiór numerów startowych i pakietów uczestnika w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił się na placu dziedzińcowym (pomiędzy wieżą widokową, a Sanktuarium) od godz. 9:00.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

11. TRASA BIEGU

Pętla o długości ok. 10,55 km, poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Łączne przewyższenie jednej pętli (różnica pokonywanych wysokości) wynosi ok. +/- 300m (czyli suma przewyższeń to 600 metrów).

Łączne przewyższenie to ok. +/- 600 m na całym dystansie (różnica pokonywanych wysokości, czyli suma przewyższeń to 1200 metrów).

Dystans 10.5 km = 1 pętla
Dystans 21.1 km = 2 pętle

12. KLASYFIKACJA

Generalna Kobiet i Mężczyzn.

13. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w biegu obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (np. ustanowienia zakazu wstępu do lasu)
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC MODYFIKACJOM